norkem - Your first link in the chemical chain

REACH >

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation en Restriction van Chemicals Deze wetgeving dient ter controle op het gebruik van chemicaliën binnen de EU en werd van kracht in juni 2007.

REACH is een op stoffen gebaseerde regeling. Tussen 2010 tot 2018 dienen fabrikanten en importeurs binnen de EU die per jaar meer dan een ton van een bepaalde stof verkopen zich te registreren.

De verantwoordelijkheid voor de risico's verbonden aan het gebruik van chemicaliën voor gezondheid en milieu en voor de verstrekking van veiligheidsinformatie aan gebruikers, wordt door deze regeling bij de sector zelf gelegd.

De gebruikers verderop in de keten dienen ervoor te zorgen dat deze informatie over veilig gebruik ook inderdaad wordt toegepast, volgens de beschrijvingen in de Blootstellingsscenario's die als bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad zijn gevoegd.

Dit heeft gevolgen voor alle betrokken ondernemingen, want Geen registratie leidt automatisch tot Geen verkoop.

Alle producten binnen de Norkem Groep zijn ge-preregistreerd met de intentie om ze te gaan registreren.